• Algemene Voorwaarden

 • algbanner2

  ALGEMEEN, BNN-LIDMAATSCHAP, Registratiediensten en BNN WEBWINKEL 
  Op elk gebruik van de BNN website en/of de door BNN aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. Voor de overzichtelijkheid zijn voorwaarden die specifiek zien op het BNN-lidmaatschap, registratiediensten en het gebruik van de Webwinkel zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Artikelen m.b.t. het BNN-lidmaatschap zijn 12 t/m 14. Artikelen m.b.t. de registratiediensten zijn 15 t/m 22. Artikelen m.b.t. de BNN-Webwinkel zijn 23 t/m 32. 

  VRAGEN/OPMERKINGEN!
  Wij hebben geprobeerd om in de algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te zijn. Heb je toch nog vragen, stuur ons dan een e-mail. Vragen over een aanbieding of bestelling uit de BNN Webwinkel kun via bnn@shop.nl stellen of zie het adres genoemd in artikel 32.

  ALGEMEEN

  1. DEFINITIES
  In deze Algemene voorwaarden wordt, naast de definities vermeld in de artikelen 12, 15 en 23 verstaan onder:

  • BNN: Omroepvereniging BNN, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan het Wim T. Schippersplein te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 40517939
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  • Website: de door c.q. namens BNN aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina's onder de domeinen "bnn.nl".
  • Diensten: de Website, registratiediensten en de BNN Webwinkel zowel gezamenlijk als afzonderlijk.
  • gebruikerjejijjou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door te posten op het forum, door mee te doen aan een prijsvraag, door gebruik te maken van een registratiedienst zoals een EGO en een 101BARZ-profiel, door via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel lid te worden van de vereniging BNN, of door een product/dienst te bestellen in de Webwinkel.  2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 BNN verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Voorwaarden ten aanzien van het BNN Lidmaatschap staan in de artikelen 12 t/m 14. Voorwaarden specifiek toegesneden op het gebruik van deze Website in het kader van registratiediensten vind je terug in de artikelen 15 t/m 22. Voorwaarden die specifiek zien op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de BNN Webwinkel zijn beschreven in de artikelen 23 t/m 32. Deze verwijzing naar de specifieke bepalingen laat uitdrukkelijk onverlet dat de Voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de Website en/of Diensten.

  2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt door BNN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3 VVan het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BNN worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven. 

  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BNN worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BNN ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 


  3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  Je erkent dat BNN niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website en/of Diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer BNN op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).


  4. VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN
  4.1 BNN verschaft de informatie aan jou enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en jij mag de informatie enkel voor dergelijke doelen raadplegen. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNN, welke toestemming de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar BNN te uploaden en/of versturen. Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines of in het kader van normaal gebruik van door BNN ter beschikking gestelde RSS-feeds. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Door materiaal naar BNN te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker BNN en/of de NPO een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen. Voor wat betreft de informatie die via de registratiediensten worden ontsloten, geldt dat deze in beginsel onder de verantwoordelijkheid valt van degene die de betreffende registratiediensten heeft aangemaakt/bijhoudt. Voor nadere informatie over registratiediensten zie de artikelen 15 t/m 22 .

  4.2 Er geldt een verbod om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten te gebruiken en/of te verwerken, hiermee beoogt BNN te voorkomen dat bijvoorbeeld de e-mailadressen die zijn weergegeven bij een BNN-forum worden gebruikt (bijv. door zgn. harvesting) voor (commerciële) mailings van derden. Aldus bepalen de Voorwaarden dat de e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens die zichtbaar zijn op de Website en/of via de Diensten uitsluitend mogen worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5.000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het niet toegestaan om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten over te nemen in andere gegevensverzamelingen.


  5. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
  De gebruiker verplicht zich om de Website, het Ego, de BNN Webwinkel en de Weblogs (zowel afzonderlijk als gezamenlijk 'de Diensten') niet te gebruiken:

   (a) voor enig onwettig doel;

   

   (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;

   

   (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's;

   

   (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;

   

   (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

   

   (f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNN;

   

   (g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en

   

   (h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.


  BNN oefent echter geen controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. BNN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE NAAR de Website en/of Diensten IS VERSTUURD, GEË-MAILD, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE VIA de Website en/of Diensten IS VERSPREID. 

  Jij erkent dat BNN de content die via gebruikers van de Website en/of Diensten wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat BNN wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren, te hergebruiken (op bijvoorbeeld NPO.nl) of te verwijderen.


  6. SCHADELOOSSTELLING
  De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of Diensten, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op BNN zal nastreven. De gebruiker zal BNN volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze Voorwaarden of enig ander gebruik van de Website en/of Diensten of de informatie door de gebruiker. De gebruiker erkent dat BNN geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de Website en/of Diensten gebruik maakt en dat BNN op geen enkele wijze nagaat waarvoor de gebruiker de Website en/of Diensten gebruikt. De gebruiker stemt erin toe BNN volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens BNN worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Website en/of Diensten door de gebruiker.


  7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Website en/of Diensten, die in het bezit komen en zijn van BNN, tevens eigendom blijven van BNN of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van BNN en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig de voorwaarden omschreven in artikel 4, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BNN niet toegestaan.


  8. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
  BNN heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of (het gebruik door jou van) de Website en/of Diensten op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen. 


  9. WIJZIGINGEN
  BNN heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Website en/of Diensten eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden worden per e-mail en/of via onze Website en/of Diensten bekend gemaakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig dit bestand door te lezen en na te gaan of de voorwaarden van deze Voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of de Diensten ga jij akkoord met dergelijke wijzigingen.


  10. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN (VER)NIETIG(BAAR)HEID
  10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BNN is het Nederlands recht van toepassing.

  10.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op andere wijze, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

  10.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

  BNN-LIDMAATSCHAP


  11. DEFINITIE BNN-LIDMAATSCHAP
  In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: 

   "BNN-Lidmaatschap": Het lidmaatschap van de vereniging BNN  12. TOEPASSELIJKHEID
  12.1 BNN verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden, door aldus lid te worden van de vereniging BNN accepteer je deze Voorwaarden uitdrukkelijk als zijnde onder meer van toepassing op het lidmaatschap van de vereniging BNN.

  12.2 De artikelen 12 t/m 14, welke specifiek zien op het BNN-Lidmaatschap, maken onderdeel uit van de Voorwaarden, welke Voorwaarden in zijn geheel (dus inclusief bijvoorbeeld artikelen 2.1 t/m 2.4 en het Privacy Reglement van artikel 9) van toepassing zijn zoals omschreven in artikel 2.1. 


  13. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
  De contributie voor het lidmaatschap bedraagt Euro 5,73 per jaar. Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geef je bij het lid worden via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van jouw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar op het volgende adres dient te zijn ontvangen: BNN, afdeling ledenadministratie, Postbus 646, 1200 AP Hilversum.


  REGISTRATIEDIENSTEN


  14. DEFINITIE Registratiedienst
  In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: " Registratiedienst ": het geheel van informatie en verschijningsvormen dat jouw persoon vertegenwoordigt of gegevens over jou bevat als onderdeel van de door BNN voor dit doel uitgeruste functionaliteit bestaande uit het door BNN aanbieden van een website waarmee door jou een weblog onder bijvoorbeeld de soortnaam 'BNN Ego of 101BARZ-profiel' kan worden aangemaakt, bijgehouden/gebruikt en worden gehost op het internet of bestaande uit een 'webwinkelregistratie' teneinde producten uit de webwinkel te kunnen bestellen (hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk 'gebruik van een (/de/jouw) registratiedienst(en)). 

  15. TOEPASSELIJKHEID
  15.1 16.1 BNN verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden, door aldus een registratiedienst te gebruiken accepteer je deze Voorwaarden uitdrukkelijk als zijnde onder meer van toepassing op het aanmaken en gebruiken van een Ego, 101BARZ-profiel, 'webwinkelregistratie', of een ander door BNN aangeboden registratiedienst, hierna tezamen en afzonderlijk te noemen “registratiedienst”.

  15.2 De artikelen 15 t/m 22, welke specifiek zien op registratiediensten, maken onderdeel uit van de Voorwaarden, welke Voorwaarden in zijn geheel (dus inclusief bijvoorbeeld artikelen 2.1 t/m 2.4 en het privacyreglement van artikel 9) van toepassing zijn zoals omschreven in artikel 2.1. Vanwege de aard van registratiediensten en de mogelijkheden om actief gebruik hiervan te maken, wijzen wij je in het bijzonder op de artikelen 3 t/m 8 aangaande de beperking van BNN's aansprakelijkheid (art.3), de verleende/voorbehouden rechten (art.4), de gedragsregels die je als gebruiker in acht dient te nemen (art.5) en de bepalingen omtrent schadeloosstelling (art.6), intellectueel eigendom (art.7) en opschorting en beëindiging (art.8).


  16. REGISTRATIE, WACHTWOORD, VEILIGHEID EN GEBRUIK
  16.1 17.1 Aanmelding van een registratiedienst geschiedt online door middel van het aanmeldingsformulier op de Website. Je bent verplicht om het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. BNN behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren, in welk geval dit zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. BNN heeft het recht om de gekozen gebruikers-/profiel-/inlognaam niet goed te keuren.

  16.2 Jouw registratiedienst is persoonsgebonden (what's in a name) en niet overdraagbaar. Je bent niet gerechtigd om derden toegang tot (het gebruik van) je registratiedienst te verschaffen.

  16.3 BNN is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) de registratiedienst te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die BNN nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien jij handelt in strijd met bepalingen uit de Voorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de Website en/of Diensten. Indien BNN hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij jou tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. BNN zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

  16.4 De overeenkomst tot gebruik van de registratiedienst is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door BNN. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van de registratiedienst is te allen tijde mogelijk door zowel BNN als door jou. Jij kan de overeenkomst tot gebruik van de registratiedienst opzeggen door in te loggen op je persoonlijke gegevens en aldaar dit aan te geven of een mailtje te sturen naar registratiedienstopzeggen@bnn.nl 


  17.VERLEENDE RECHTEN (VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.4)
  Zoals in artikel 16 expliciet vermeld is artikel 4 van toepassing op het gebruik van een registratiedienst (het in artikel 4 genoemde uploaden/versturen van materiaal naar BNN omvat mede de wijze waarop jij informatie op je registratiedienst plaatst). Hieruit volgt onder meer dat BNN de inhoud van jouw registratiedienst mag gebruiken voor een totaaloverzicht van registratiediensten. Tevens staat het BNN vrij om de bedoelde licentie aan derden ter beschikking te stellen, zoals bijvoorbeeld andere gebruikers van een registratiedienst onder het BNN-domein. Tevens houdt het bepaalde onder meer in dat BNN door middel van RSS-aggregatoren of anderszins de inhoud van jouw registratiedienst mag kopiëren, distribueren, weergeven en uitvoeren. De inhoud van jouw registratiedienst is geschikt voor RSS-aggregatie. 

  18. BRONVERMELDING
  Als BNN inhoud van jouw registratiedienst gebruikt, dan zal BNN zich inspannen om jou als bron weer te geven. Jij geeft BNN indien en voorzover nodig toestemming om jouw naam te gebruiken voor dit doel. In lijn met het bepaalde in artikel 17.1 sta jij er voor in dat jij naar waarheid je identiteit op hebt gegeven bij het aanmaken van je registratiedienst. Enigerlei misleiding omtrent jouw identiteit verschaft aan BNN, naar eigen beoordeling, grond om (delen van) jouw registratiedienst te verwijderen. 

  19. INHOUD (MEDE VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.5)
  19.1 De gedachte achter de registratiedienst is er één die de vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt. Echter, mede vanwege de verantwoordelijkheid van BNN als publieke omroep, behouden wij ons het recht voor om bepaalde inhoud van jouw registratiedienst te verwijderen. In beginsel geldt dat je vrij bent om jouw registratiedienst in te vullen indien je je houdt aan deze Voorwaarden. Voor wat betreft de vereisten ingevolge artikel 5 sub d dat de inhoud niet mag leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust geldt dat BNN, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van jouw registratiedienst, uiteraard niet al te lichtvaardig over zal gaan tot inroepen ervan. BNN erkent nadrukkelijk dat de vrijheid van meningsuiting verder gaat dan een recht om uitsluitend inlichtingen te verspreiden waar niemand bezwaar tegen heeft of niemand aanstoot aan neemt. 

  19.2 Het is niet toegestaan om de naam van BNN te gebruiken om enig product of dienst, mening, zaak of politieke partij/kandidaat te promoten. 

  19.3 Door inhoud op je registratiedienst te plaatsen aanvaard je verantwoordelijkheid hiervoor en sta je er aldus voor in dat deze inhoud jouw eigendom is danwel dat je over de benodigde rechten daarvoor beschikt (waaronder mede begrepen dat jij over dit recht beschikt omdat het onder een wettelijk toegestane uitzondering op het auteursrecht valt). Jij staat er voor in dat al het materiaal en de inhoud van jouw registratiedienst niet in strijd is met deze Voorwaarden en jij vrijwaart BNN voor alle claims en/of schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw registratiedienst.

  19.4 Jij erkent dat BNN geen voorafgaand toezicht of regelmatige controles uitoefent op de inhoud en/of het gebruik van de registratiedienst, maar dat BNN het recht heeft om naar eigen inzicht (delen van) de registratiedienst te verwijderen die BNN strijdig acht met deze Voorwaarden of met andere voorwaarden/beginselen die BNN redelijkerwijs nalevenswaardig acht. 

  20. BEZOEKERS
  20.1 Bezoekers van de door de registratiedienst ter beschikking gestelde inhoud erkennen dat het gebruik en de inhoud van de registratiedienst de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van degene die de betreffende registratiedienst heeft aangemaakt/bijhoudt. Tevens erkennen Bezoekers dat de informatie/meningen op de registratiedienst afkomstig zijn van degene die de betreffende registratiedienst heeft aangemaakt/bijhoudt en niet kunnen worden opgevat als afkomstig van/onderschreven door BNN.

  20.2 Bezoekers erkennen dat het bepaalde in deze Voorwaarden toepassing vindt op raadplegen/bezoeken van de registratiediensten, waaronder mede begrepen het bepaalde in de artikelen 1 t/m 11.


  21. VRAGEN
  Voor vragen over je eigen registratiedienst verwijzen we je naar de FAQ. Overige vragen stuur je via dit e-mail adres.

  WEBWINKEL


  22. DEFINITIES WEBWINKEL
  In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 25.2 van deze Voorwaarden. "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen BNN en jou, door of via BNN Webwinkel binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dient of dienen te worden, waarvoor jij een bepaalde prijs dient te betalen; 

  23. TOEPASSELIJKHEID
  23.1 BNN verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden, door aldus een overeenkomst aan te gaan zoals hieronder beschreven accepteer je deze Voorwaarden uitdrukkelijk als zijnde onder meer van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van BNN gesloten worden en waarbij BNN of één van haar partners partij is.

  23.2 I24.2 De artikelen 23 t/m 32, welke specifiek zien op de webwinkel van BNN, maken onderdeel uit van de Voorwaarden, welke Voorwaarden in zijn geheel (dus inclusief bijvoorbeeld artikelen 2.1 t/m 2.4 en het privacyreglement van artikel 9) van toepassing zijn zoals omschreven in artikel 2.1. 

  24.AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
  24.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van BNN zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien BNN de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal BNN jou hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. Jij hebt in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BNN te melden. 

  24.2 De overeenkomst tussen BNN en jou komt tot stand op het moment dat jij: (a) een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van BNN middels het invullen van jouw registratiegegevens en het selecteren van het (de) door jou gewenste product(en); (b) vervolgens op de bestelbutton geklikt heeft in de webwinkel van BNN; (c) hierna (i) bevestigd heeft dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en (ii) jouw betaling heeft doen verwerken, door in de webwinkel van BNN op "OK" te klikken, (d) hierop van BNN op jouw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat BNN jouw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van BNN in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien jouw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde Product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

  24.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a) een omschrijving van het Product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte Producten; (b) de prijs van het (de) Product(en); (c) jouw naam, woonadres, adres waar het (de) Product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan jouw woonadres en/of afleveradres), jouw e-mailadres en jouw telefoonnummer; (d) het bestelnummer van de overeenkomst; (e) het e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van BNN, waar je met vragen omtrent jouw bestelling terecht kunt.

  24.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en BNN gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en de BNN Webwinkel.

  24.5 De administratie van BNN geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan BNN verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BNN verrichtte leveringen. BNN erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken jij dit eveneens.

  25. TRANSPORT EN -KOSTEN
  25.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend afhankelijk van de bestemming (België of Nederland), het volume en het gewicht van de zending en worden alvorens je de Overeenkomst aangaat aan jou voorgelegd. 

  25.2 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde Product is voor BNN. Op het moment van aflevering van het Product gaat het risico van het Product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door BNN kunnen worden uitgesloten. 

  26. LEVERTIJD
  26.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen jou en BNN. De door BNN opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  26.2
   Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door BNN overschreden wordt, zal BNN jou hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met BNN te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BNN te melden. 

  26.3 De betalingen die jij hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 27.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal BNN binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 27.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen. 

  26.4
   BNN kan niet worden gehouden om schade te vergoeden die jij lijdt ten gevolge van het overschrijden van de leveringstermijn. 

  26.5
   Leveringen vinden plaats zowel in Nederland als in België. [Let op: dit geldt niet voor lidmaatschappen en premiums, deze zijn uitsluitend op Nederland toepasbaar] 

  27. AFKOELINGSPERIODE
  27.1 Nadat je het door jouw bestelde Product hebt ontvangen, heb je het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met BNN te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

  27.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 28.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan BNN te melden. Je dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar BNN. Je dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. 

  27.3
   De betalingen die jij hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met BNN ingevolge artikel 28.1 en 28.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal BNN, na aftrek van de verzendkosten, binnen 10 dagen nadat BNN het door jou teruggezonden Product heeft ontvangen, aan jou terugbetalen. 

  27.4
   BNN behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van BNN of de leverancier van het Product) is beschadigd. 

  27.5
   Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BNN schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal BNN je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BNN heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden. 


  28. NIET GOED, GELD TERUG
  28.1 Indien binnen 30 dagen nadat je het Product hebt ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen of je van mening bent dat het Product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door jou bestelde te stellen eisen, heb je twee mogelijkheden: (a) je kunt BNN schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product; of (b) je kunt de overeenkomst met BNN ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BNN te melden. 

  28.2 Indien je BNN vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, moet je het Product aan BNN terugsturen. BNN zal het Product dan binnen 20 werkdagen nadat het Product van jou terug is ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan jou terugsturen. De kosten van jouw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan jou terugsturen van het Product komen voor rekening van BNN, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product dan wel het gebrek aan het Product aan jou te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is BNN niet verplicht het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. BNN zal het Product dan in dezelfde toestand aan jou terugzenden, als die waarin het Product van jou ontvangen is. 

  28.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 29.1(b) ontbindt, dien je het Product onmiddellijk aan BNN te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van BNN. De aankoopprijs van het Product zal binnen 10 werkdagen op jouw rekening teruggestort worden. Artikel 28.5 is op dit artikellid van toepassing. 

  29. GARANTIES
  Op de door BNN geleverde Product en bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn Producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. 

  30. KLACHTEN
  30.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door BNN serieus in behandeling worden genomen. 

  30.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van BNN (gegevens staan vermeld in artikel 32 van deze Voorwaarden).

  30.3 BNN zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. BNN zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten. 

  30.4 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en BNN naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en BNN, kun je BNN verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij BNN van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt. 


  31. KLANTENSERVICE VAN BNN
  Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden met betrekking tot de BNN Webwinkel dient plaats te vinden met de klantenservice.

  PRIJSVRAGEN

  Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden Prijsvragen”) zijn van toepassing op alle prijsvragen van BNN (hierna: de “Aanbieder”). Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden Prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag (eventuele) specifieke voorwaarden van toepassing verklaard. 

  Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

  Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de Aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten). 

  De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. 

  Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

  De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

  De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. 

  De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald. 

  De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven of providers (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten. 

  Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend. 

  De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 

  De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. 

  De winnaar van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 

  De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. 

  De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven. 

  Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

  De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. 

  De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag. 

  De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

  De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt. 

  Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvragen en/of Specifieke voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvragen aan. 

  Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar BNN-VARA, Postbus 175, 1200 AD Hilversum. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag of het programma. 

  Laatst gewijzigd op 29 mei 2015.